Bestuur en adviseurs

Het bestuur van de Stichting bestaat uit 3 personen.
De bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur.
In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien.
Het bestuur kiest uit zijn midden: een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld.
De bestuurders worden benoemd voor een periode van vier jaar. Zij treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster afgetreden bestuurder is onmiddellijk en onbeperkt herbenoembaar. De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd.
Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn bevoegdheden.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
Mohammadou Hassan, voorzitter
Ide Bana, vice-voorzitter
Amadou Birimpo Combary, penningmeester
Abdou Issaka, 2e penningmeester
Adamou Maazou, secretaris
Mahamadou Bagagi secretaris
Idrissa Mahamadou, financial controller
Souly Halidou, bestuurslid
Abakoula Argalaless, adviseur